SWITCH SECTION

Byggeaktiviteten i 2020 og 2021

Tre scenarier for utviklingen videre

Av Kjell Senneset

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Anna Brinkhagen

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Öye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

18. juni 2020
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Anna Brinkhagen

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Öye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

18. juni 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200618072642620.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200618072642620.jpg?maxwidth=2000
0

Data fra de siste 10-15 årene indikerer at årlige endringer i byggproduksjonen – produksjonen av nye bygg samt renovering og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse – er i gjennomsnitt 1,5 ganger sterkere enn endringer i fastlands-BNP. Hvis fastlands-BNP f.eks. synker med 4 %, vil byggeaktiviteten synke med rundt 6 %. Vi kan altså estimere endringer i byggproduksjonen i 2020 og 2021 ved å estimere endringer i fastlands-BNP.

De siste månedene er prognoser for utviklingen i fastlands-BNP i 2020 og 2021 kommet på rekke og rad, fra SSB, Norges Bank, Finansdepartementet, NHO og flere av de store forretningsbankene. Disse prognosene spriker ganske mye. For å slippe å måtte velge en av dem, har vi i Prognosesenteret valgt å utvikle vår egen metode for endringer i hele BNP, og «konvertere» dette til fastlands-bnp ved hjelp av SSBs anslag på forskjellen i endringer mellom samlet BNP og fastlands-BNP. Den tar utgangspunkt i Nav-statistikk for prosentvis helt og delvis arbeidsledige, samt et anslag for produktiviteten til de som er i full jobb, men som til dels jobber hjemmefra. Vi har lagt til grunn at produksjonen pr timeverk for de som er i full jobb falt med 5 % da smittevernstiltakene ble innført 12. mars, og at produksjonen deres er 95 % prosent av «normalnivå» fram til begynnelsen av juni. Deretter økes andelen til 100 % fram til utgangen av året. Vi bruker samme utvikling i alle tre scenarier.

I hovedscenariet legger vi til grunn at andelen helt ledige, som var 5,4 % pr 16/6, synker til vel 3 % i desember. Andelen delvis ledige synker fra 5,0 % pr 16/6 til 3,0 i desember. Gjennomsnittlig ledighet i 2020 blir 4,7 %, og 3,2 % for de delvis ledige. Dette gir et fall i BNP-fastland på 4,5 % i 2020 sammenliknet med 2019. Estimert fall i byggeaktiviten blir da på 6,8 % i 2020. Siden byggesektoren er mindre rammet av smittevernstiltakene enn mange andre næringer, er trolig en nedgang på 6,5 % et bedre estimat.

For 2021 venter vi at arbeidsledigheten vil øke litt igjen fram mot halvårsskiftet, bla. på grunn av lavere byggeaktivitet, mens andelen delvis ledige forsetter å synke. Arbeidsstyrken ventes å være omtrent uendret ifølge SSB. Videre legger vi til grunn at bedriftenes alminnelige produktivitetsarbeid øker arbeidsproduktiviteten med 1 % fra 2020 til 2021. Det gir en vekst i fastlands-BNP på 3 % i 2021, og en vekst i byggproduksjonen på om lag 4,5 %.

I optimistisk scenario synker arbeidsledigheten ned til omtrent samme nivå som før-korona-tid fram til utgangen av året, og holder seg på dette nivået også i 2021. BNP fastland faller med 4,1 % og byggproduksjonen med 5,5 %. I 2021 vokser fastlands-BNP med 5,5 %, og byggproduksjonen med vel 8 %.

I pessimistisk scenario stopper fallet i ledigheten nesten opp ut over høsten. I desember er Nav-ledigheten 4,5 %, 4 % er delvis ledige. Fastlands-BNP synker med 5 % i 2020, og byggproduksjonen med 7,5 %. I 2021 begynner ledighetsnivåene å stige igjen, og når 5,5 % i juli. Deretter er ledigheten uendret. Det blir 0,7-vekst i Fastlands-BNP og 1 % vekst i byggproduksjonen.

Oppsummert – utsikter for byggemarkedet

Skrevet av Kjell Senneset, Prognosesenteret


3693
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF