SWITCH SECTION

Eldrebølgen skyller over landet

Nye befolkningsframskrivninger viser at vi snart er flere eldre enn unge

Av Agnete Hexeberg Hovden

Anna Brinkhagen

Andreas Brand

Agnete Hexeberg Hovden

Bengt Henricson

Bjørn-Erik Öye

Bjørn

Bjornerik

BjornH

Bibbi Malterud

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjelle Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

3. juni 2020
Av Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Prognosesenteret

3. juni 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200603091241074.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200603091241074.jpg?maxwidth=2000
0

I 2060 vil hver femte person være over 70 år, mot dagens én av åtte. Det som er mer usikkert i SSBs nye befolkningsframskrivninger er hvor stort påfyllet av yngre fødselskull blir, enten gjennom barnefødsler eller innvandring.

Eldrebølgen skyter fart og i 2030 forventes det at vi for første gang er flere eldre (65 år +) enn barn og unge (under 19 år). Antallet som er over 80 år vil tredobles før 2060, og antallet som er over 90 år nær femdobles! Vi får også en kraftig økning av innvandrere i de eldre aldersgruppene. Hver fjerde innvandrer i Norge i 2060 vil være 70 år eller mer. 

Befolkningsveksten nedjustert

Veksten SSB framskriver er hele 7 prosent lavere enn den som ble framskrevet i 2018. Reduksjonen er større for yngre enn for eldre aldersgrupper. SSB har forutsatt  at koronapandemien ikke øker dødeligheten, men derimot reduserer fruktbarhet og innvandring på kort sikt. I følge hovedalternativet for befolkningsframskrivningen vil vi  passere 6 millioner før 2040. I hovedalternativet bidrar både nettoinnvandringen og fødselsoverskuddet til befolkningsveksten framover, i omtrent like stor grad fram til 2040. Deretter synker fødselsoverskuddet, og i 2050 forventes et fødselsunderskudd i Norge. At Norge fortsetter å vokse etter 2050 skyldes utelukkende innvandring. 


Innvandring og innvandrere

SSB skiller på innvandring og innvandrere.  Mens innvandring er definert som antall flyttinger til Norge i løpet av en periode, vanligvis et år, og inkluderer personer født både i Norge og i utlandet, er definisjonen på en innvandrer at personen skal være født i utlandet av to utenlandske foreldre og som er registrert bosatt i Norge. 

Innvandringen  har gått ned og forventes og fortsette på et lavere nivå enn i det siste tiåret, dette gjør at befolkningsveksten i hovedalternativet er lavere enn det vi har hatt det siste tiåret.  Koronaepedemien er årsaken til nedgangen på kort sikt, på lang sikt forventes det lavere innvandring enn før fordi omverdenen også eldes. Selv om FN forventer en klar økning i folketallet i verden framover, kommer størstedelen av veksten i eldre aldersgrupper som generelt flytter lite på seg over landegrensene. 


Antallet og andelen innvandrere øker fra  rundt 790 000 (15%) i dag  til  1,1 millioner (19%)  i 2060, ifølge hovedalternativet. De aller fleste vil ha lang fartstid i Norge. 

Fødselsunderskudd

Innen 2050 forventer vi flere døde enn fødte. Vi får altså et fødselsunderskudd. At Norge fortsetter å vokse etter 2050 skyldes utelukkende innvandring. Kvinner i Norge føder fortsatt barn, men ettersom dagens kvinner er eldre enn før når de får barn, må de være raske på avtrekkeren når de først kommer i gang dersom de skal ende på opp mot to barn i framtiden. Hovedalternativer forutsetter at fruktbarheten fortsetter ned til rundt 1,5 barn per kvinne på kort sikt, før den stiger gradvis mot et nivå på 1,7.

SSB publiserer ikke befolkningsframskrivning på kommunenivå før i august,  og vi vil først da kunne  beregne nye boligbehov for kommunene i Norge. Disse vil bli publisert i Kommunemonitor


Kilde: SSB


3601
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF