Fastlands-BNP kan brukes til så mangt

av Kjell Senneset, sjeføkonom i Prognosesenteret.

For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

17. september 2020
For Prognosesenteret

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bengt Henricson

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Christian Brander

David Lund

Ellinor Lindstrøm

Erik H

Erika Knutsson

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joel Jönsson

Kåre Elnan

Kjell Senneset

Malin Zethraeus

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Patric Lindqvist

Patric Lindqvist

Prognosesenteret

Thomas Ekvall

Thomas Ekvall

Veronica Strøm

Prognosesenteret

17. september 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200917145526649.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200917145525868.png?maxwidth=2000
Penger - BNP.png Penger - BNP.png
0

BNP – bruttonasjonalproduktet – er som kjent summen av alt vi produserer her i landet og som også blir registrert som produksjon i offisielle statistikker. De fleste land klarer seg med ett BNP-mål, men i Norge flotter vi oss med to – BNP i alt og fastlands-BNP. Den siste BNP-en er altså eksklusiv produksjonen av olje og gass på kontinentalsokkelen vår samt utenriks sjøfart. Det er utviklingen i fastlands-BNP, og ikke samlet BNP, som gjerne brukes som et slags veikart for utviklingen i andre deler av økonomien.

Prognoser for fastlands-BNP kan for eksempel brukes som underlag for å si noe antatt utvikling i byggeaktiviteten. Også på sektornivå kan anslag på utviklingen i fastlands-BNP være til hjelp. Lange tidsserier viser for eksempel at det er sammenfall mellom prosentvis endring i fastlands-BNP og prosentvis endring i igangsatt areal til private næringsbygg. Ikke fra år til år riktignok – prognoser for endringer i fastlands-BNP fra ett år til det neste kan ikke brukes til å lage tilsvarende prognoser for endringer i igangsatt næringsbyggareal. Men hvis vi utvider tidsintervallet til 4 eller 5 år viser det seg at det i disse periodene faktisk er god sammenheng mellom endring i fastlands-BNP og endring i igangsatt areal til private næringsbygg. I hvert fall har det vært slik de siste 35 årene. Har man rimelig gode prognoser for utviklingen i fastlands-BNP noen år framover, er det også mulig å anslå utviklingen i igangsetting av private næringsbygg noen år frem.

1498
b-0TrueFalse

«Lag»

Det er ikke alltid at sammenligning over samme tidsperioder gir det beste resultatet. Ofte er det et «lag» – en tidsforskyvning – mellom utviklingen i ulike størrelser. I eksempelet med fastlands-BNP og næringsbygg blir resultatet best med ett års tidsforskyvning. Veksten i fastlands-BNP i perioden 2012–2015 for eksempel, bør sammenlignes med veksten i igangsatt næringsbyggareal i perioden 2013–2016. Dette betyr at om man skal lage en prognose for gjennomsnittlig endring i igangsatt næringsbyggareal i perioden 2020–2023, kan en altså bruke observert BNP-endring i 2019, og SSBs prognoser for 2020–2022. Hvis da ikke korona og alle smittevernstiltakene som er satt i verk har sørget for at gamle sammenhenger ikke gjelder lenger. Det får vi vite om et par-tre år.

777
true
b-0TrueFalse
0

Prognoser for fastlands-BNP kan normalt også si noe om utviklingen i samlet byggeaktivitet, og gjerne med noe kortere horisont enn 4–5 år. Men også her er det et «lag» – endringer i fastlands-BNP fra et år til det neste må sammenlignes med endringer i byggeaktiviteten noe senere. For tida er det jo dessuten mulig at covid-19 sørger for at gamle sammenhenger mellom BNP og byggeaktiviteten ikke gjelder lenger. 

Nye anslag

I et blogginnlegg i juni ble det gjort et forsøk på å si noe om utviklingen i byggeaktiviteten med utgangspunkt i prognoser for fastlands-BNP. Det ser ikke ut til at dette fungerte så godt denne gangen.   

639
b-0TrueFalse

I hovedscenariet ble det anslått at byggeaktiviteten ville falle med 6,5 % i år, og stige med 4,5 % i 2021. I de nylig utgitte markedsrapportene fra Prognosesenteret er det anslått at byggeaktiviteten vil falle med rundt 2 % i år og 5 % i 2021. Den moderate nedgangen i år sammenlignet med anslaget over på 6,5 %, skyldes dels at fallet i fastlands-økonomien blir mindre enn antatt i prognosene som ble laget før sommeren, dels at covid-19 og smittevernstiltakene ikke påvirket byggeaktiviteten like mye som andre deler av produksjonslivet.

544
false
b-0TrueFalse
0

Et nytt BNP-basert anslag for fallet i byggeaktiviteten i år, inkludert et bedre tilpasset «lag» i regnemodellen som ble brukt, gir et beregnet fall i byggeaktiviteten som er rimelig konsistent med de om lag 2 % som er Prognosesenterets omforente anslag. I denne sammenligningen er det også tatt hensyn til at byggeaktiviteten altså er relativt lite påvirket av covid-19-tiltakene. Men den reviderte BNP-baserte modellen viser fortsatt langt bedre utvikling i 2021 enn Prognosesenterets anslag på - 5 %. Dette anslaget er preget av at boligbyggingen ikke tar seg særlig opp etter det kraftige fallet i 2020, og det skyldes igjen at befolkningsveksten ligger an til å bli mye lavere framover enn det vi er vant til. 

Det er ikke ventet at dette vil påvirke utviklingen i fastlands-BNP i samme grad, i hvert fall ikke på kort sikt, og beregninger av utviklingen i byggeaktiviteten basert på fastlands-BNP blir dermed for gunstig.  

940
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF