115
SWITCH SECTION

Byggekostnadene for boliger steg moderat i 2. kvartal

Byggekostnadsveksten har dempet seg, men stiger fortsatt. SSBs indeks for boligblokk steg med moderate 1 % i 2. kvartal i år, mens indeksen for enebolig i tre økte med 0,7 %.

Av Martin Armand Tavanger

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

25. august 2023
Av Martin Armand Tavanger

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Ingrid Engesæter

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

25. august 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230825083802818.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230825083802818.jpg?maxwidth=900
0

Byggekostnadsveksten har dempet seg, men stiger fortsatt. SSBs indeks for boligblokk steg med moderate 1 % i 2. kvartal i år, mens indeksen for enebolig i tre økte med 0,7 %. Det var delindeksene for tømring og snekring, og maling, tapetsering og gulvlegging som bidro mest til økningen. Materialkostnadene for boligblokk fortsatte å stige, og økte med 1,2 % i 2. kvartal fra kvartalet før. Indeksen for veganlegg falt med 0,2 % fra det foregående kvartalet, der en nedgang på 1,7 % i maskinkostnadene nullet ut økte materialkostnader.

Materialkostnadene fortsatt høye

Trelastprisene har gått ned med rundt 31 % fra toppen i september 2021, men prisnivået er fortsatt høyt – omtrent 50 % høyere enn snittet for 2019, ifølge SSBs materialindeks som flatet ut i 2. kvartal. Indeksen måler riktignok ikke alle typer trevarer, og for enkelte artikler er nok prisene allerede tilbake ved nivåene fra før pandemien. Økt tilbud i kombinasjon med lavere hytte- og boligbygging framover, ventes å dytte prisene videre nedover. På lengre sikt kan sanksjoner mot Russland og klimaendringer redusere tilbudet av tømmer i Europa og bidra til at prisene flater ut på et nivå høyere enn anslått, selv om tilgangen i norske skoger er god.

Prisindeksene for armerings- og konstruksjonsstål har flatet ut, etter store svingninger i 2022. Krigen i Ukraina påvirker ikke lenger tilbud og etterspørsel i stort omfang, men stålprisene er fortsatt høyere enn før pandemien. Svak utvikling i eiendomssektoren i Kina har lagt en demper på ståletterspørselen der. Kinesiske myndigheter har imidlertid lagt opp til kraftig vekst i infrastrukturinvesteringene framover, men den samlede etterspørselen etter stål globalt kan likevel bremse, fordi byggeaktivitet i mange store økonomier nå avtar. Stålprisene på europeiske råvarebørser falt i andre kvartal.

1846
TrueFalsec-13

Prisene på betong og betongelementer har derimot fortsatt å øke, og tolvmånedsveksten ved utgangen av 2. kvartal var 19 % for betong og 11 % for betongelementer, ifølge SSBs indekser. Økte priser på både sement og tilslag samt fortsatt høye transportkostnader har bidratt til dette. Betong og betongprodukter har nå langt på vei hentet inn avviket i relative priser mot andre konstruksjonsmaterialer, som oppstod under pandemien.

432
false
TrueFalsec-13
0

Selv om prisene på enkelte konstruksjonsmaterialer har falt betydelig fra toppnivåene under pandemien, har prisene på mye annen vareinnsats fortsatt å stige. Materialkostnadene for BKI boligblokk samlet sett steg med 1,2 % fra 1. kvartal til 2. kvartal. Materialkostnadene i eneboligindeksen steg med 0,8 % i samme periode, mens materialkostnadene for veganlegg økte med 0,7 %. Det er isolert sett en moderat vekst, men samtidig har prisene på materialer steget mye relativt til prisene på mange andre typer varer de senere årene. 

Arbeidskraftkostnader

I juni-utgivelsen av Norges Banks rapport Regionalt Nettverk rapporterte 34 % av bygg- og anleggsbedriftene om mangel på arbeidskraft. Andelen har falt med 25 prosentpoeng siden juni i fjor og nærmer seg et normalt nivå. Arbeidsledigheten innen bygg og anlegg har økt sesongjustert måned for måned gjennom våren, og er nå estimert til 2,3 %. Antall helt ledige innen bygg og anlegg er nå (tall pr. juli) omtrent på samme nivå som før pandemien. Tallet er likevel lavt historisk sett og arbeidsmarkedet fremdeles stramt.

Som følge av nedgang i byggeaktiviteten i 2023 og 2024, vil ledigheten trolig øke noe. Forbudet mot innleie av arbeidskraft på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold vil ha motsatt effekt. Så langt har effekten vært moderat i 2. kvartal men det gjenstår å se om den forsterkes i det andre halvåret. Bedre tilgang på arbeidskraft vil gi lavere lønnsglidning, men de avtalte tilleggene for 2023 er likevel svært høye. Lønn, arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader utgjør en betydelig andel av entreprenørenes kostnader, og ifølge SSBs byggekostnadsindeks for boliger, var arbeidskraftkostnadene 4,2 % høyere i juni enn samme måned i fjor.

Omslag i byggekostnadsutviklingen framover

Vi venter et omslag i byggekostnadsutviklingen framover, med fallende priser på en del innsatsvarer og lavere vekst i SSBs indekser for boligblokk, enebolig og veganlegg. Lønnsveksten ligger imidlertid an til å bli såpass høy i år at vi ikke venter nedgang i totalindeksene. I tillegg bidrar den svake kronekursen til at importert vareinnsats stiger mer i pris enn tidligere ventet. Vi anser sannsynligheten for tiltakende vekst i byggekostnadene som lav, men venter heller ikke noen sterk korreksjon nedover.

2299
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også