115
SWITCH SECTION

Byggekostnadene stiger videre i 1. kvartal ...

Men saktere enn i fjor.

Av Martin Armand Tavanger, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

5. mai 2023
Av Martin Armand Tavanger

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Ingrid Testkonto

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Peder Bjørnseth Hansen

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230505103319982.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230505103319982.jpg?maxwidth=900
0

Byggekostnadsveksten har dempet seg. SSBs indeks for boligblokk steg med moderate 0,75 % i 1. kvartal i år, mens indeksen for enebolig i tre økte med 0,45 %. Det var delindeksene for elektriker- og rørleggearbeider som bidro mest til økningen. Indeksen for veganlegg var derimot uendret fra det foregående kvartalet, der nedgang i material- og maskinkostnader nullet ut økte arbeidskraftkostnader.

Trelastprisene har gått ned med rundt 32 % fra toppen i september 2021, men prisnivået er fortsatt høyt – omtrent 53 % høyere enn snittet for 2019, ifølge SSBs materialindeks. Indeksen måler ikke alle typer trevarer, og for enkelte artikler er nok prisene allerede tilbake ved nivåene fra før pandemien. Økt tilbud i kombinasjon med lavere hytte- og boligbygging, ventes å dytte prisene videre nedover.

Prisindeksene for armerings- og konstruksjonsstål har flatet ut, etter store svingninger i 2022. Krigen i Ukraina påvirker ikke lenger markedsaktørenes adferd i like stor grad, men prisene er fortsatt høyere enn før pandemien. Stålprisene på europeiske råvarebørser steg i første kvartal fram til midten av mars, antakelig en effekt av gjenåpningen i Kina, men prisene har siden falt tilbake igjen. Den globale etterspørselen etter stål vil antakelig avta nå som veksten i mange store økonomier bremser. Vi venter derfor en moderat nedgang i stålprisene i Norge fram i 2023 og 2024. Økte produksjonskostnader gjør at prisnivåene ikke kommer ned til nivåene fra før pandemien. Det samme gjelder prisene på betong og betongelementer som hadde en svært høy tolvmånedsvekst ved utgangen av 1. kvartal, grunnet høye priser på sement og tilslag, samt økte energi og transportkostnader. Prisene på fabrikkbetong og betongelementer har likevel steget mindre enn mange andre byggevarer de siste årene.

Selv om prisene på stål og trelast har falt en del fra toppen, fortsatte prisene på mange andre typer vareinnsats til bygg og anlegg å stige i første kvartal. Samlet sett steg materialkostnadene for BKI boligblokk med 1,9 % fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal i år. Materialkostnader i eneboligindeksen steg med 0,3 % i samme periode, mens materialkostnadene for veganlegg falt med 0,9 %.

Arbeidsmarkedet innen bygg og anlegg er fremdeles stramt. Utsikter til nedgang i byggeaktiviteten gjennom 2023, gjør at vi venter stigende ledighet fra dagens veldig lave nivåer. I mars-utgivelsen av Norges Banks rapport Regionalt Nettverk rapporterte 32 % av bygg- og anleggsbedriftene om mangel på arbeidskraft, som er en halvering siden juni i fjor og i nærheten av et normalnivå. Antall ledige stillinger registrert av NAV innen bygg og anlegg pr. april er også halvert fra samme måned i fjor. Lavere etterspørsel etter arbeidskraft vil normalt dempe veksten i arbeidskraftkostnadene, men rammene fra årets mellomoppgjør tilsier at det likevel kan bli sterk lønnsvekst i år. Ifølge SSBs byggekostnadsindeks for boliger var arbeidskraftkostnadene 4,5 % høyere i mars 2023 enn samme måned i fjor.

Vi venter et omslag i byggekostnadsutviklingen i 2023, med fallende materialkostnader og lavere vekst i SSBs byggekostnadsindekser. Sannsynlighet for sterk vekst i arbeidskraftkostnadene gjør at vi ikke venter en betydelig nedgang i totalindeksene, til tross for en mulig nedgang i materialkostnadene. Vi er likevel tilbake i en mer forutsigbar situasjon der oppsiderisikoen er veldig lav, med tanke på de store sjokkene som har preget markedet siden pandemiutbruddet.

3489
TrueFalsec-13
center 0 TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også