115

Flytting i et usikkert marked

Hvordan påvirker dagens usikre marked folks flytteplaner?

Av Andreas Brand, Prognosesenteret AS

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

19. oktober 2022
Av Andreas Brand

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Prognosesenteret

18. oktober 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221019105713873.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221019105821532.png?maxwidth=900
0

At det finnes en økt grad av bekymring rundt egen bosituasjon og egen økonomi blant forbrukerne, kunne vi slå fast i vår siste Future Living-undersøkelse Et usikkert marked.

Økte priser på mat, strøm og bensin i kombinasjon med økte renter påvirker hvordan husholdningene opplever sin bosituasjon. Dette vil mest sannsynlig resultere i at mange forbrukere, spesielt de unge, må tenke annerledes, ta valg som de kanskje ikke hadde tenkt på tidligere samt revurdere valg de allerede har tatt. Et slikt valg kan f.eks. være om man skal flytte eller ikke.

Derfor stilte vi i undersøkelsen spørsmål om hvorvidt den aktuelle situasjonen påvirker hvordan forbrukerne tenker rundt flytting. Resultatene ga oss noen interessante funn.

Endrede flytteplaner

En god del av forbrukerne svarer at de har utsatt eller fremskyndet sine flytteplaner, enten på grunn av eksterne faktorer eller egen familiesituasjon. Det er først og fremst flytteplanene til de yngre forbrukerne som har endret seg. Dette er ikke er helt overraskende da vi vet at denne gruppen flytter oftere enn hva de eldre gjør. I aldersgruppen 25-34 år svarte 27 % at de har utsatt planene om å flytte, mens 13 % hadde fremskyndet flytteplanene. I motsatt ende var det bare 6 % av de over 65 år som har utsatt sine flytteplaner og 2 % som hadde fremskyndet de.

1336
TrueFalsec-13

Årsaken til hvorfor man har valgt å enten utsette eller fremskynde planene om å flytte kan være mange. Vår undersøkelse viser at boligprisene i seg selv er den viktigste årsaken blant dem som har utsatt flytteplanene, mens endret familiesituasjon er den vanligste årsaken blant dem som har fremskyndet planene.

325
true
TrueFalsec-13
0

Flytteplaner er noe vi spør forbrukerne om hvert kvartal. Andelen som svarer at de planlegger å flytte de neste 5 årene har holdt seg relativt stabil på rundt 50 % de siste årene. I vår nyeste målingen viser imidlertid resultatet en økende andel (56 %) som svarer at de har planer om å flytte innen de neste 5 årene, sammenlignet med tidligere. Andelen som planlegger flytting innen ett år er den samme som vi målte for ett år siden. En mulig forklaring på den økningen vi ser kan være at en god del har utsatt flytteplanene sine.

Dette kan føre til en opphoping av folk med flyttebehov, som igjen kan være med på å skape et større flyttevolum hvis tilstanden i verden stabiliseres raskere enn først antatt. Det blir derfor interessant å følge med på dette i tiden fremover.

Hva er avgjørende ved valg av neste bosted?

I våre undersøkelser er vi alltid interessert i om og i så fall hvordan forbrukernes preferanser endres over tid. Et av områdene vi ser på er bostedspreferanser og hvilke kriterier forbrukerne legger vekt på når de skal velge et sted å bo. Dette var også noe vi spurte forbrukerne om i vår undersøkelse om Flyttemønster, som ble publisert andre kvartal 2021.

Til tross for at utvalget skiller seg noe mellom nåværende måling og den som ble gjennomført før sommeren 2021, er det mye av resultatet som kjennes igjen. Størstedelen av befolkningen ser tettsted eller by som mest sannsynlig boområde i fremtiden, noe som er med på å forklare at kriterier som nærhet til butikker og servicetilbud og offentlig kommunikasjon havner høyt opp på lista. Det samme så vi også i 2021.

1630
TrueFalsec-13

Nærhet til butikker og servicetilbud er viktig for samtlige målgrupper, men tydeligst blir det når vi ser på svarene fra de eldre. Nærhet til offentlig kommunikasjon er også noe som en høyere andel blant de eldre mener er avgjørende.

248
false
TrueFalsec-13
0

For de yngre forbrukerne er det ikke helt overraskende at nærhet til arbeidssted og skole/barnehage er mer avgjørende for valg av bosted.

Et usikkert marked, som også gir muligheter

At vi lever i et marked preget av bekymringer og uro, og at dette påvirker hvilke valg forbrukerne tar samt deres holdninger og preferanser rundt sin egen boligsituasjon, er tydelig. Men, vi må huske på at dette også er et marked som byr på muligheter. Mange forbrukere er nå i en situasjon hvor de må ta valg som de kanskje ikke hadde vurdert for bare et år siden.

Når usikkerheten er stor, er også informasjonsbehovet det samme. Derfor tror vi at det nå er mulig å ta posisjon som en aktør forbrukerne kan vende seg til for å få litt trygghet i et ellers usikkert marked.

Ta gjerne kontakt med Andreas Brand om du ønsker mer informasjon om Future Living

877
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også