115

Gøyere på landet?

Vi undersøkte om nordmenn faktisk velger bort bylivet mot en mer landlig tilværelse som følge av korona og mye hjemmetid.

For Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sara Midtgaard

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

19. august 2021
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210819125119078.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210819125119078.jpg?maxwidth=900

I flere år har vi sett trender som påvirker flytteaktiviteten og flyttemønsteret i landet vårt. En økende andel eldre, økt sentralisering og en lavere innvandring er noen av de viktigste trendene. Men i 2020 inntraff en unormal hendelse, korona, som kan ha ført til at nye trender har oppstått eller vil oppstå fremover.

Har korona, med økt bruk av hjemmekontor, ført til at vi nå velger bort bylivet mot en mer landlig tilværelse? Hvis man leser et utvalg av de artikler som har blitt publisert om dette emnet, virker det som at svaret er ganske enkelt: «ja».  

I Prognosesenteret var vi imidlertid ikke helt overbeviste, og vi følte et behov for å se på dette nærmere. Dette har vi nå gjort i vår siste Future Living-rapport, som vi valgte å kalle Flyttestrømmer.

781
false
Falseb-0

Sentralisering og utflytting

Norge vokser ujevnt, og sentraliseringen fortsetter også i koronaåret – befolkningen øker i de sentrale områdene. Vi har riktignok sett en noe høyere utflytting fra Oslo til andre kommuner i landet de siste fire kvartalene sammenlignet med tidligere, men nettoinnflyttingene til andre sentrale steder, som Trondheim, Lørenskog, Lillestrøm og Fredrikstad, øker.

De som bor i områder med svært høy sentralitet flytter langt oftere enn de som bor i områder med svært lav sentralitet. Vi kan se av flyttetallene at det har vært en økning i andelen flyttinger til kategorien svært lav sentralitet. Denne økningen kommer imidlertid fra en økende flytteaktivitet fra områder med svært lav sentralitet, og ikke som en følge av økt flytting fra områder med høyere sentralitet.

Det er ingen endring som tyder på en økning i flytting fra områder med høy og svært høy sentralitet til områder med lavere sentralitet. De fleste flytter ganske kort, og dette har ikke endret seg i løpet av 2020.

1024
false
Falseb-0

Hva med Oslo?

Mange av avisoppslagene har dreiet seg om flytting fra Oslo, og det er riktig at det har vært en økt utflytting fra Oslo – spesielt de to siste kvartalene.

Flyttingen til Oslo består i stor grad av unge og single husholdninger og en stor andel av innflyttingen over tid er innvandring. Fraflyttingen fra Oslo er i større grad familier som ønsker større plass og boområder som er mer tilpasset barn. Dette er ikke noe nytt.  

I 2020 så vi en økt utflytting fra Oslo i alle aldersgrupper sammenlignet med 2019. Noe av dette skyldes utvandring (og noe av endringen fra 2019 til 2020 skyldes metodeendring i registrering av utvandrede hos SSB), men i hovedsak skyldes det økt innenlands utflytting fra Oslo.

Fordelt på alder, ser vi ingen store endringer i hvilke grupper som flytter fra Oslo, og 2020 skiller seg ikke fra de siste 10 årene på dette området.

Hvis vi ser på familiesituasjonen til de som flyttet, ser vi en økning i andelen aleneboende som flytter alene og andelen aleneboende som flytter inn til noen blant de som flyttet fra Oslo i 2020 sammenlignet med tidligere. Ut ifra den siste husholdningsstatistikken, vet vi også at antall aleneboende er en økende gruppe i Norge.

Til slutt

Totalt sett viser undersøkelsen vår relativt små endringer i flyttemønster når det gjelder landet som helhet.

Vi kommer til å følge nøye med på flyttetallene fremover, for å se om korona fører til store endringer i flyttefrekvens og flyttemønster.


Ønsker du å vite mer om rapporten og om Future Living?

Kontakt produktsjef Andreas Brand: ab@prognosesenteret.no

1634
false
Falseb-0
left -1 Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også