115
SWITCH SECTION

Oppdatert boligbehov basert på SSBs nye befolkningsframskriving

Beregninger for det demografiske boligbehovet viser et gjennomsnittlig årlig boligbehov på 29 384 boliger totalt for Norge for femårsperioden 2022-27.

Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

11. august 2022
Av Prognosesenteret

Adrian Ekelund

Agnete Hexeberg Hovden

Andreas Brand

Betina Stefansen

Bibbi Malterud

Bjørn

Bjornerik

Bjørn-Erik Øye

BjornH

Carl Christian Mathiesen

Christian Mjønes

David Lund

Erik H

Eva Leszczynski

Heidi Bjørneng

Henriette Tomassen

Ingrid Mjøs

Janne Clausen

Joakim Amundsen

Kåre Elnan

Karl Erik Thorjussen

Kjell Senneset

Marte Herje Strømme

Martin Armand Tavanger

Nejra Macic

Ola Noss

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

Sverre Bech-Sørensen

Veronica Strøm

Prognosesenteret

11. august 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220811065630271.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220811065637441.png?maxwidth=900
0

Artikkelen er skrevet av Betina Stefansen og Nejra Macic

Boligbehovet er den demografiske komponenten i boligetterspørselen, men kan beregnes på ulike måter. Prognosesenterets definisjon er antallet nye boliger som må bygges fremover, gitt at antall personer per husholdning holdes konstant, og at den fysiske avgangen erstattes av nybygg. Som en input i Prognosesenterets boligbehovsberegning brukes SSBs befolkningsframskriving. Vårt hovedalternativ for det demografiske boligbehovet baserer seg på SSBs hovedalternativ (MMMM), som viser fremskrevet folkemengde basert på middels nasjonal vekst. Alternativene settes sammen med fire bokstaver som forteller hvilke forutsetninger som er brukt om 1) fruktbarhet, 2) levealder, 3) innenlandsk flytting og 4) inn- og utvandring. Vi har også beregnet boligbehovet basert på de andre alternativene til SSB.

SSB oppdaterer befolkningsframskrivingen annethvert år, og i sommer kom det ny framskriving. «Den fremskrevne veksten i denne befolkningsframskrivingen er nær til den som ble publisert i juni 2020, som bortsett fra ad hoc-justeringer (COVID-19 i 2020-framskrivingen og krigen i Ukraina i årets framskriving) har relativt like forutsetninger på lengre sikt.», skriver SSB. I femårsperioden 2022-27 er befolkningsveksten nå ventet å bli totalt 25 711 personer høyere enn i 2020-framskrivingen, som tilsvarer 5142 personer i årlig gjennomsnitt i denne perioden. Det er hovedsakelig økt innvandring nå på kort sikt som forårsaker denne oppjusteringen av forventet befolkningsvekst.

Med utgangspunkt i SSBs regionale befolkningsframskriving for 2022, viser beregninger for det demografiske boligbehovet et gjennomsnittlig årlig boligbehov på 29 384 boliger totalt for Norge for femårsperioden 2022-27. Dette er en oppjustering på 3102 boliger i gjennomsnittlig årlig boligbehov sammenlignet med vår forrige beregning fra mars 2022.* Deretter forventes en nedgang i gjennomsnittlig årlig boligbehov for de to neste femårsperiodene på henholdsvis 2338 og 2085 boliger, noe som tilsvarer en reduksjon på 8 % i begge periodene.

Gjennomsnittlig årlig boligbehov i kommende femårsperiode basert på SSBs oppdaterte framskriving er mest nedjustert for Oslo (-443 boliger) sammenlignet med forrige beregning. Trondheim har videre den største økningen i gjennomsnittlig årlig boligbehov, med en oppjustering på 720 boliger i kommende femårsperiode. Videre oppjusteres det årlige boligbehovet i Bergen med 292 boliger for kommende femårsperiode, mens det oppdaterte boligbehovet er tilnærmet uendret i Stavanger. Oslo er fremdeles kommunen med størst boligbehov de neste fem årene, med et årlig boligbehov på 3266 boliger. Deretter følger Trondheim med et behov på 1897 boliger, Bergen med 1444 boliger og Lillestrøm med 826 boliger. I motsatt ende finner vi Rauma, Sel, Porsanger og Nordkapp, som er kommunene i Norge med lavest demografisk boligbehov i kommende femårsperiode.

Ser vi på de gamle 2019-fylkene, er den nye boligbehovsberegningen mest oppjustert for Akershus (+927 boliger), Trøndelag (+659 boliger) og Vestfold (+470 boliger). Utenom Oslo, er det bare Finnmark som har fått en nedjustering (-154 færre boliger) sammenlignet med forrige beregning.

*Beregningen fra mars var basert på fremtidige befolkningsendringer fra SSBs 2020-framskriving, men tok hensyn til faktisk befolkningsstørrelse og antall husholdninger per 1. januar 2022.

3602
TrueFalsec-13
left -1 TrueFalsec-13
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF
Les også